کمترین: 
1599200
بیشترین: 
1606800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1606100
زمان: 
11/21 15:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 21 بهمن 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 21 بهمن 1397 , 1606100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/21 11:10","price":1604700},{"date":"1397/11/21 11:30","price":1599200},{"date":"1397/11/21 13:40","price":1606800},{"date":"1397/11/21 13:55","price":1605400},{"date":"1397/11/21 15:10","price":1606100}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399