کمترین: 
1.9087
بیشترین: 
1.9106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9103
زمان: 
11/20 02:08
قیمت نفت کوره امروز 20 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 1.9103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":1.9087},{"date":"1397/11/20 00:32","price":1.9103},{"date":"1397/11/20 01:08","price":1.91},{"date":"1397/11/20 01:32","price":1.9106},{"date":"1397/11/20 02:08","price":1.9103}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398