کمترین: 
62.03
بیشترین: 
62.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.09
زمان: 
11/20 02:08
قیمت نفت برنت امروز 20 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 62.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":62.03},{"date":"1397/11/20 00:32","price":62.08},{"date":"1397/11/20 01:32","price":62.1},{"date":"1397/11/20 02:08","price":62.09}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398