کمترین: 
52.68
بیشترین: 
52.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.7
زمان: 
11/20 02:08
قیمت نفت سبک امروز 20 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 بهمن 1397 , 52.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/20 00:08","price":52.68},{"date":"1397/11/20 00:32","price":52.7},{"date":"1397/11/20 01:32","price":52.72},{"date":"1397/11/20 02:08","price":52.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398