کمترین: 
61.16
بیشترین: 
62.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.06
زمان: 
11/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 62.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:32","price":61.69},{"date":"1397/11/19 01:08","price":61.63},{"date":"1397/11/19 01:32","price":61.62},{"date":"1397/11/19 02:08","price":61.68},{"date":"1397/11/19 02:32","price":61.69},{"date":"1397/11/19 03:08","price":61.66},{"date":"1397/11/19 05:08","price":61.52},{"date":"1397/11/19 05:32","price":61.38},{"date":"1397/11/19 06:08","price":61.39},{"date":"1397/11/19 06:32","price":61.41},{"date":"1397/11/19 07:08","price":61.3},{"date":"1397/11/19 07:32","price":61.16},{"date":"1397/11/19 08:08","price":61.2},{"date":"1397/11/19 08:32","price":61.25},{"date":"1397/11/19 09:08","price":61.2},{"date":"1397/11/19 09:32","price":61.3},{"date":"1397/11/19 10:08","price":61.23},{"date":"1397/11/19 11:08","price":61.2},{"date":"1397/11/19 11:32","price":61.16},{"date":"1397/11/19 12:08","price":61.41},{"date":"1397/11/19 12:32","price":61.52},{"date":"1397/11/19 13:08","price":61.51},{"date":"1397/11/19 13:32","price":61.66},{"date":"1397/11/19 14:08","price":61.94},{"date":"1397/11/19 14:32","price":61.81},{"date":"1397/11/19 15:08","price":61.77},{"date":"1397/11/19 15:32","price":61.7},{"date":"1397/11/19 16:08","price":61.78},{"date":"1397/11/19 16:32","price":61.72},{"date":"1397/11/19 17:08","price":62.12},{"date":"1397/11/19 17:32","price":62.11},{"date":"1397/11/19 18:08","price":62.3},{"date":"1397/11/19 18:32","price":61.88},{"date":"1397/11/19 19:08","price":61.91},{"date":"1397/11/19 19:32","price":61.83},{"date":"1397/11/19 20:08","price":61.93},{"date":"1397/11/19 20:32","price":61.81},{"date":"1397/11/19 21:08","price":61.84},{"date":"1397/11/19 22:08","price":62.02},{"date":"1397/11/19 22:32","price":61.97},{"date":"1397/11/19 23:08","price":62.11},{"date":"1397/11/19 23:32","price":62.06}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398