کمترین: 
2.568
بیشترین: 
2.598
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.598
زمان: 
11/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 2.598 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:08","price":2.575},{"date":"1397/11/19 00:32","price":2.574},{"date":"1397/11/19 01:08","price":2.571},{"date":"1397/11/19 01:32","price":2.574},{"date":"1397/11/19 02:08","price":2.572},{"date":"1397/11/19 03:08","price":2.575},{"date":"1397/11/19 03:32","price":2.58},{"date":"1397/11/19 04:08","price":2.587},{"date":"1397/11/19 04:32","price":2.586},{"date":"1397/11/19 05:08","price":2.587},{"date":"1397/11/19 05:32","price":2.585},{"date":"1397/11/19 06:08","price":2.586},{"date":"1397/11/19 06:32","price":2.585},{"date":"1397/11/19 07:08","price":2.583},{"date":"1397/11/19 07:32","price":2.585},{"date":"1397/11/19 08:08","price":2.586},{"date":"1397/11/19 08:32","price":2.585},{"date":"1397/11/19 09:32","price":2.583},{"date":"1397/11/19 10:08","price":2.586},{"date":"1397/11/19 11:08","price":2.571},{"date":"1397/11/19 11:32","price":2.579},{"date":"1397/11/19 12:08","price":2.59},{"date":"1397/11/19 13:08","price":2.588},{"date":"1397/11/19 13:32","price":2.578},{"date":"1397/11/19 14:08","price":2.577},{"date":"1397/11/19 14:32","price":2.575},{"date":"1397/11/19 15:08","price":2.568},{"date":"1397/11/19 15:32","price":2.571},{"date":"1397/11/19 16:08","price":2.578},{"date":"1397/11/19 16:32","price":2.588},{"date":"1397/11/19 17:08","price":2.586},{"date":"1397/11/19 17:32","price":2.583},{"date":"1397/11/19 18:08","price":2.587},{"date":"1397/11/19 18:32","price":2.569},{"date":"1397/11/19 19:08","price":2.574},{"date":"1397/11/19 19:32","price":2.578},{"date":"1397/11/19 20:08","price":2.575},{"date":"1397/11/19 20:32","price":2.571},{"date":"1397/11/19 21:08","price":2.58},{"date":"1397/11/19 22:08","price":2.585},{"date":"1397/11/19 22:32","price":2.595},{"date":"1397/11/19 23:08","price":2.583},{"date":"1397/11/19 23:32","price":2.598}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398