کمترین: 
1.4074
بیشترین: 
1.4465
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4417
زمان: 
11/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 بهمن 1397 , 1.4417 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:08","price":1.425},{"date":"1397/11/19 00:32","price":1.4242},{"date":"1397/11/19 01:08","price":1.4216},{"date":"1397/11/19 01:32","price":1.4215},{"date":"1397/11/19 03:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/19 03:32","price":1.4195},{"date":"1397/11/19 04:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/19 04:32","price":1.4215},{"date":"1397/11/19 05:08","price":1.4175},{"date":"1397/11/19 05:32","price":1.4155},{"date":"1397/11/19 07:08","price":1.413},{"date":"1397/11/19 07:32","price":1.4085},{"date":"1397/11/19 08:08","price":1.4095},{"date":"1397/11/19 08:32","price":1.4115},{"date":"1397/11/19 09:08","price":1.4108},{"date":"1397/11/19 09:32","price":1.4135},{"date":"1397/11/19 10:08","price":1.4115},{"date":"1397/11/19 11:08","price":1.4105},{"date":"1397/11/19 11:32","price":1.4074},{"date":"1397/11/19 12:08","price":1.4123},{"date":"1397/11/19 12:32","price":1.4182},{"date":"1397/11/19 13:08","price":1.4165},{"date":"1397/11/19 13:32","price":1.4175},{"date":"1397/11/19 14:08","price":1.4231},{"date":"1397/11/19 14:32","price":1.4204},{"date":"1397/11/19 15:08","price":1.4205},{"date":"1397/11/19 15:32","price":1.4183},{"date":"1397/11/19 16:08","price":1.422},{"date":"1397/11/19 16:32","price":1.4199},{"date":"1397/11/19 17:08","price":1.4331},{"date":"1397/11/19 17:32","price":1.434},{"date":"1397/11/19 18:08","price":1.4439},{"date":"1397/11/19 18:32","price":1.4319},{"date":"1397/11/19 19:08","price":1.4322},{"date":"1397/11/19 19:32","price":1.429},{"date":"1397/11/19 20:08","price":1.4315},{"date":"1397/11/19 20:32","price":1.4267},{"date":"1397/11/19 21:08","price":1.429},{"date":"1397/11/19 22:08","price":1.443},{"date":"1397/11/19 22:32","price":1.442},{"date":"1397/11/19 23:08","price":1.4465},{"date":"1397/11/19 23:32","price":1.4417}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398