کمترین: 
574.13
بیشترین: 
584.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582.63
زمان: 
11/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 582.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:08","price":579.5},{"date":"1397/11/19 00:32","price":579.38},{"date":"1397/11/19 01:08","price":579.25},{"date":"1397/11/19 02:08","price":579.13},{"date":"1397/11/19 05:08","price":579},{"date":"1397/11/19 05:32","price":577.5},{"date":"1397/11/19 06:08","price":577},{"date":"1397/11/19 06:32","price":577.13},{"date":"1397/11/19 07:08","price":575.5},{"date":"1397/11/19 07:32","price":574.13},{"date":"1397/11/19 08:08","price":574.5},{"date":"1397/11/19 09:08","price":574.38},{"date":"1397/11/19 09:32","price":575.25},{"date":"1397/11/19 10:08","price":574.63},{"date":"1397/11/19 11:08","price":574.38},{"date":"1397/11/19 11:32","price":574.63},{"date":"1397/11/19 12:08","price":575.88},{"date":"1397/11/19 12:32","price":576.88},{"date":"1397/11/19 13:08","price":576.5},{"date":"1397/11/19 13:32","price":579.38},{"date":"1397/11/19 14:08","price":581.63},{"date":"1397/11/19 14:32","price":580.25},{"date":"1397/11/19 15:08","price":580.5},{"date":"1397/11/19 15:32","price":580.13},{"date":"1397/11/19 16:08","price":580.38},{"date":"1397/11/19 16:32","price":579.63},{"date":"1397/11/19 17:08","price":583.38},{"date":"1397/11/19 18:08","price":584.5},{"date":"1397/11/19 18:32","price":581.63},{"date":"1397/11/19 19:08","price":582.75},{"date":"1397/11/19 19:32","price":582},{"date":"1397/11/19 20:08","price":583.5},{"date":"1397/11/19 20:32","price":582.13},{"date":"1397/11/19 22:08","price":583.13},{"date":"1397/11/19 22:32","price":581.38},{"date":"1397/11/19 23:08","price":582.75},{"date":"1397/11/19 23:32","price":582.63}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398