کمترین: 
1.8856
بیشترین: 
1.9156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9086
زمان: 
11/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 1.9086 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:08","price":1.9013},{"date":"1397/11/19 00:32","price":1.9011},{"date":"1397/11/19 01:08","price":1.9006},{"date":"1397/11/19 02:08","price":1.8998},{"date":"1397/11/19 03:08","price":1.9013},{"date":"1397/11/19 03:32","price":1.8996},{"date":"1397/11/19 04:08","price":1.9018},{"date":"1397/11/19 04:32","price":1.9017},{"date":"1397/11/19 05:08","price":1.8996},{"date":"1397/11/19 05:32","price":1.8952},{"date":"1397/11/19 06:08","price":1.8947},{"date":"1397/11/19 06:32","price":1.8948},{"date":"1397/11/19 07:08","price":1.8895},{"date":"1397/11/19 07:32","price":1.8866},{"date":"1397/11/19 08:32","price":1.8868},{"date":"1397/11/19 09:08","price":1.8861},{"date":"1397/11/19 09:32","price":1.8889},{"date":"1397/11/19 10:08","price":1.8868},{"date":"1397/11/19 11:08","price":1.886},{"date":"1397/11/19 11:32","price":1.8856},{"date":"1397/11/19 12:08","price":1.8929},{"date":"1397/11/19 13:08","price":1.8919},{"date":"1397/11/19 13:32","price":1.9005},{"date":"1397/11/19 14:08","price":1.9063},{"date":"1397/11/19 14:32","price":1.9034},{"date":"1397/11/19 15:08","price":1.9042},{"date":"1397/11/19 15:32","price":1.9013},{"date":"1397/11/19 16:08","price":1.9021},{"date":"1397/11/19 16:32","price":1.9001},{"date":"1397/11/19 17:08","price":1.9124},{"date":"1397/11/19 17:32","price":1.9108},{"date":"1397/11/19 18:08","price":1.9156},{"date":"1397/11/19 18:32","price":1.9057},{"date":"1397/11/19 19:08","price":1.9063},{"date":"1397/11/19 19:32","price":1.9047},{"date":"1397/11/19 20:08","price":1.904},{"date":"1397/11/19 20:32","price":1.9063},{"date":"1397/11/19 21:08","price":1.9051},{"date":"1397/11/19 22:08","price":1.9066},{"date":"1397/11/19 22:32","price":1.9004},{"date":"1397/11/19 23:08","price":1.9047},{"date":"1397/11/19 23:32","price":1.9086}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398