کمترین: 
52.16
بیشترین: 
52.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.7
زمان: 
11/19 23:32
قیمت نفت سبک امروز 19 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 بهمن 1397 , 52.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/19 00:08","price":52.69},{"date":"1397/11/19 00:32","price":52.66},{"date":"1397/11/19 01:08","price":52.6},{"date":"1397/11/19 01:32","price":52.59},{"date":"1397/11/19 02:08","price":52.6},{"date":"1397/11/19 03:08","price":52.54},{"date":"1397/11/19 03:32","price":52.51},{"date":"1397/11/19 04:08","price":52.6},{"date":"1397/11/19 04:32","price":52.59},{"date":"1397/11/19 05:08","price":52.48},{"date":"1397/11/19 05:32","price":52.31},{"date":"1397/11/19 06:08","price":52.33},{"date":"1397/11/19 06:32","price":52.35},{"date":"1397/11/19 07:08","price":52.28},{"date":"1397/11/19 07:32","price":52.18},{"date":"1397/11/19 08:08","price":52.21},{"date":"1397/11/19 08:32","price":52.24},{"date":"1397/11/19 09:08","price":52.23},{"date":"1397/11/19 09:32","price":52.28},{"date":"1397/11/19 10:08","price":52.23},{"date":"1397/11/19 11:32","price":52.16},{"date":"1397/11/19 12:08","price":52.34},{"date":"1397/11/19 12:32","price":52.45},{"date":"1397/11/19 13:08","price":52.41},{"date":"1397/11/19 13:32","price":52.45},{"date":"1397/11/19 14:08","price":52.66},{"date":"1397/11/19 14:32","price":52.55},{"date":"1397/11/19 15:08","price":52.38},{"date":"1397/11/19 15:32","price":52.33},{"date":"1397/11/19 16:08","price":52.4},{"date":"1397/11/19 16:32","price":52.31},{"date":"1397/11/19 17:08","price":52.8},{"date":"1397/11/19 17:32","price":52.74},{"date":"1397/11/19 18:08","price":52.87},{"date":"1397/11/19 18:32","price":52.55},{"date":"1397/11/19 19:08","price":52.62},{"date":"1397/11/19 19:32","price":52.73},{"date":"1397/11/19 20:08","price":52.76},{"date":"1397/11/19 20:32","price":52.55},{"date":"1397/11/19 21:08","price":52.58},{"date":"1397/11/19 22:08","price":52.69},{"date":"1397/11/19 22:32","price":52.64},{"date":"1397/11/19 23:08","price":52.73},{"date":"1397/11/19 23:32","price":52.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398