کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/19 23:56
قیمت dsعنوان امروز 19 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 19 بهمن 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398