کمترین: 
30674
بیشترین: 
30715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30676
زمان: 
11/18 14:20
قیمت دینار بحرین امروز 18 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 30676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":30687},{"date":"1397/11/18 11:40","price":30688},{"date":"1397/11/18 11:50","price":30715},{"date":"1397/11/18 12:00","price":30675},{"date":"1397/11/18 12:10","price":30674},{"date":"1397/11/18 12:50","price":30675},{"date":"1397/11/18 14:20","price":30676}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398