کمترین: 
30143
بیشترین: 
30183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30144
زمان: 
11/18 14:30
قیمت ریال عمان امروز 18 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 30144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":30157},{"date":"1397/11/18 11:50","price":30183},{"date":"1397/11/18 12:00","price":30144},{"date":"1397/11/18 13:30","price":30143},{"date":"1397/11/18 14:30","price":30144}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398