کمترین: 
38306
بیشترین: 
38393
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
38331
زمان: 
11/18 13:00
قیمت دینار کویت امروز 18 بهمن 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 38331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":38373},{"date":"1397/11/18 11:50","price":38393},{"date":"1397/11/18 12:00","price":38331},{"date":"1397/11/18 12:50","price":38306},{"date":"1397/11/18 13:00","price":38331}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398