کمترین: 
15020
بیشترین: 
15066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15026
زمان: 
11/18 15:20
قیمت پوند امروز 18 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 18 بهمن 1397 , 15026 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:20","price":15066},{"date":"1397/11/18 11:30","price":15065},{"date":"1397/11/18 11:40","price":15060},{"date":"1397/11/18 11:50","price":15053},{"date":"1397/11/18 12:00","price":15022},{"date":"1397/11/18 12:10","price":15035},{"date":"1397/11/18 12:20","price":15041},{"date":"1397/11/18 12:30","price":15034},{"date":"1397/11/18 12:40","price":15042},{"date":"1397/11/18 12:50","price":15038},{"date":"1397/11/18 13:00","price":15036},{"date":"1397/11/18 13:10","price":15028},{"date":"1397/11/18 13:20","price":15026},{"date":"1397/11/18 13:30","price":15031},{"date":"1397/11/18 13:40","price":15029},{"date":"1397/11/18 13:50","price":15027},{"date":"1397/11/18 14:00","price":15029},{"date":"1397/11/18 14:10","price":15026},{"date":"1397/11/18 14:20","price":15022},{"date":"1397/11/18 14:30","price":15029},{"date":"1397/11/18 14:40","price":15020},{"date":"1397/11/18 14:50","price":15035},{"date":"1397/11/18 15:00","price":15038},{"date":"1397/11/18 15:10","price":15027},{"date":"1397/11/18 15:20","price":15026}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398