کمترین: 
1590500
بیشترین: 
1610500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1592500
زمان: 
11/18 12:45
قیمت آبشده جهانی امروز 18 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1592500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:10","price":1610500},{"date":"1397/11/18 11:25","price":1592500},{"date":"1397/11/18 11:55","price":1591500},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1590500},{"date":"1397/11/18 12:45","price":1592500}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398