کمترین: 
1591000
بیشترین: 
1611000
قیمت تقلبی: 
1593000
زمان: 
11/18 12:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 18 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1593000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 11:10","price":1611000},{"date":"1397/11/18 11:25","price":1593000},{"date":"1397/11/18 11:55","price":1592000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":1591000},{"date":"1397/11/18 12:45","price":1593000}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398