کمترین: 
2.554
بیشترین: 
2.689
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.567
زمان: 
11/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 2.567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":2.678},{"date":"1397/11/18 00:32","price":2.675},{"date":"1397/11/18 01:32","price":2.676},{"date":"1397/11/18 02:08","price":2.678},{"date":"1397/11/18 03:08","price":2.676},{"date":"1397/11/18 03:32","price":2.672},{"date":"1397/11/18 04:16","price":2.689},{"date":"1397/11/18 04:32","price":2.685},{"date":"1397/11/18 05:08","price":2.686},{"date":"1397/11/18 05:32","price":2.685},{"date":"1397/11/18 06:32","price":2.684},{"date":"1397/11/18 07:08","price":2.686},{"date":"1397/11/18 07:32","price":2.687},{"date":"1397/11/18 08:08","price":2.686},{"date":"1397/11/18 09:08","price":2.675},{"date":"1397/11/18 09:32","price":2.668},{"date":"1397/11/18 10:08","price":2.673},{"date":"1397/11/18 10:32","price":2.675},{"date":"1397/11/18 11:08","price":2.671},{"date":"1397/11/18 11:32","price":2.602},{"date":"1397/11/18 12:08","price":2.612},{"date":"1397/11/18 12:32","price":2.622},{"date":"1397/11/18 13:32","price":2.623},{"date":"1397/11/18 14:08","price":2.62},{"date":"1397/11/18 14:32","price":2.622},{"date":"1397/11/18 15:08","price":2.621},{"date":"1397/11/18 15:32","price":2.625},{"date":"1397/11/18 16:08","price":2.627},{"date":"1397/11/18 16:32","price":2.628},{"date":"1397/11/18 17:08","price":2.612},{"date":"1397/11/18 17:32","price":2.631},{"date":"1397/11/18 18:32","price":2.623},{"date":"1397/11/18 19:08","price":2.615},{"date":"1397/11/18 19:32","price":2.587},{"date":"1397/11/18 20:08","price":2.571},{"date":"1397/11/18 20:32","price":2.575},{"date":"1397/11/18 21:08","price":2.571},{"date":"1397/11/18 21:32","price":2.554},{"date":"1397/11/18 22:08","price":2.562},{"date":"1397/11/18 22:32","price":2.556},{"date":"1397/11/18 23:08","price":2.554},{"date":"1397/11/18 23:32","price":2.567}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398