کمترین: 
1.3979
بیشترین: 
1.456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4261
زمان: 
11/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1.4261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":1.4545},{"date":"1397/11/18 00:32","price":1.454},{"date":"1397/11/18 01:08","price":1.4543},{"date":"1397/11/18 01:32","price":1.4535},{"date":"1397/11/18 02:08","price":1.454},{"date":"1397/11/18 03:08","price":1.456},{"date":"1397/11/18 03:32","price":1.4545},{"date":"1397/11/18 04:16","price":1.4515},{"date":"1397/11/18 04:32","price":1.4505},{"date":"1397/11/18 05:08","price":1.4475},{"date":"1397/11/18 05:32","price":1.4504},{"date":"1397/11/18 06:08","price":1.4515},{"date":"1397/11/18 06:32","price":1.4535},{"date":"1397/11/18 07:08","price":1.4545},{"date":"1397/11/18 07:32","price":1.4555},{"date":"1397/11/18 08:08","price":1.4545},{"date":"1397/11/18 09:08","price":1.4543},{"date":"1397/11/18 09:32","price":1.4515},{"date":"1397/11/18 10:08","price":1.4485},{"date":"1397/11/18 10:32","price":1.4475},{"date":"1397/11/18 11:08","price":1.4452},{"date":"1397/11/18 11:32","price":1.4434},{"date":"1397/11/18 12:08","price":1.4455},{"date":"1397/11/18 12:32","price":1.4515},{"date":"1397/11/18 13:08","price":1.451},{"date":"1397/11/18 13:32","price":1.4555},{"date":"1397/11/18 14:08","price":1.4497},{"date":"1397/11/18 14:32","price":1.4485},{"date":"1397/11/18 15:08","price":1.446},{"date":"1397/11/18 15:32","price":1.4415},{"date":"1397/11/18 16:08","price":1.4426},{"date":"1397/11/18 16:32","price":1.4308},{"date":"1397/11/18 17:08","price":1.4375},{"date":"1397/11/18 17:32","price":1.4451},{"date":"1397/11/18 18:08","price":1.4539},{"date":"1397/11/18 18:32","price":1.4386},{"date":"1397/11/18 19:08","price":1.4395},{"date":"1397/11/18 19:32","price":1.4205},{"date":"1397/11/18 20:08","price":1.4059},{"date":"1397/11/18 20:32","price":1.4004},{"date":"1397/11/18 21:08","price":1.4},{"date":"1397/11/18 21:32","price":1.3979},{"date":"1397/11/18 22:08","price":1.4078},{"date":"1397/11/18 22:32","price":1.4116},{"date":"1397/11/18 23:08","price":1.4215},{"date":"1397/11/18 23:32","price":1.4261}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398