کمترین: 
571.38
بیشترین: 
583.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
579.38
زمان: 
11/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 579.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":583.13},{"date":"1397/11/18 00:32","price":583},{"date":"1397/11/18 01:08","price":582.75},{"date":"1397/11/18 01:32","price":582.62},{"date":"1397/11/18 02:08","price":582.75},{"date":"1397/11/18 05:08","price":580.75},{"date":"1397/11/18 05:32","price":581.25},{"date":"1397/11/18 06:32","price":582.25},{"date":"1397/11/18 07:08","price":582.63},{"date":"1397/11/18 07:32","price":582.88},{"date":"1397/11/18 08:08","price":582.75},{"date":"1397/11/18 08:32","price":582.63},{"date":"1397/11/18 09:32","price":582.13},{"date":"1397/11/18 10:08","price":581.5},{"date":"1397/11/18 10:32","price":581.25},{"date":"1397/11/18 11:08","price":580.63},{"date":"1397/11/18 11:32","price":579.13},{"date":"1397/11/18 12:08","price":579.38},{"date":"1397/11/18 12:32","price":581},{"date":"1397/11/18 13:08","price":581.88},{"date":"1397/11/18 13:32","price":583.88},{"date":"1397/11/18 14:08","price":582},{"date":"1397/11/18 14:32","price":581.63},{"date":"1397/11/18 15:08","price":580.88},{"date":"1397/11/18 15:32","price":579.13},{"date":"1397/11/18 16:08","price":580.5},{"date":"1397/11/18 16:32","price":579.13},{"date":"1397/11/18 17:08","price":578.38},{"date":"1397/11/18 17:32","price":581.13},{"date":"1397/11/18 18:08","price":582.38},{"date":"1397/11/18 18:32","price":580.88},{"date":"1397/11/18 19:08","price":580.75},{"date":"1397/11/18 19:32","price":578.63},{"date":"1397/11/18 20:08","price":573.88},{"date":"1397/11/18 20:32","price":571.38},{"date":"1397/11/18 21:08","price":572.38},{"date":"1397/11/18 21:32","price":572.13},{"date":"1397/11/18 22:08","price":574.63},{"date":"1397/11/18 22:32","price":575.5},{"date":"1397/11/18 23:08","price":577.88},{"date":"1397/11/18 23:32","price":579.38}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398