کمترین: 
1.8722
بیشترین: 
1.9127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9015
زمان: 
11/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 1.9015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":1.9114},{"date":"1397/11/18 00:32","price":1.9109},{"date":"1397/11/18 01:08","price":1.9112},{"date":"1397/11/18 01:32","price":1.9103},{"date":"1397/11/18 02:08","price":1.9105},{"date":"1397/11/18 03:08","price":1.9125},{"date":"1397/11/18 03:32","price":1.9107},{"date":"1397/11/18 04:16","price":1.9084},{"date":"1397/11/18 04:32","price":1.907},{"date":"1397/11/18 05:08","price":1.9051},{"date":"1397/11/18 05:32","price":1.9063},{"date":"1397/11/18 06:08","price":1.9071},{"date":"1397/11/18 06:32","price":1.9089},{"date":"1397/11/18 07:08","price":1.9105},{"date":"1397/11/18 07:32","price":1.9118},{"date":"1397/11/18 08:08","price":1.9101},{"date":"1397/11/18 08:32","price":1.9095},{"date":"1397/11/18 09:08","price":1.9091},{"date":"1397/11/18 09:32","price":1.9083},{"date":"1397/11/18 10:08","price":1.9066},{"date":"1397/11/18 10:32","price":1.9057},{"date":"1397/11/18 11:08","price":1.9038},{"date":"1397/11/18 11:32","price":1.9019},{"date":"1397/11/18 12:08","price":1.9003},{"date":"1397/11/18 12:32","price":1.9055},{"date":"1397/11/18 13:08","price":1.9061},{"date":"1397/11/18 13:32","price":1.9127},{"date":"1397/11/18 14:08","price":1.9082},{"date":"1397/11/18 14:32","price":1.9053},{"date":"1397/11/18 15:08","price":1.9032},{"date":"1397/11/18 15:32","price":1.8996},{"date":"1397/11/18 16:08","price":1.9029},{"date":"1397/11/18 16:32","price":1.901},{"date":"1397/11/18 17:08","price":1.8975},{"date":"1397/11/18 17:32","price":1.9037},{"date":"1397/11/18 18:08","price":1.9093},{"date":"1397/11/18 18:32","price":1.9045},{"date":"1397/11/18 19:08","price":1.9042},{"date":"1397/11/18 19:32","price":1.8947},{"date":"1397/11/18 20:08","price":1.8827},{"date":"1397/11/18 20:32","price":1.8722},{"date":"1397/11/18 21:08","price":1.8769},{"date":"1397/11/18 21:32","price":1.8777},{"date":"1397/11/18 22:08","price":1.884},{"date":"1397/11/18 22:32","price":1.8888},{"date":"1397/11/18 23:08","price":1.8948},{"date":"1397/11/18 23:32","price":1.9015}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398