کمترین: 
60.81
بیشترین: 
62.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.72
زمان: 
11/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 61.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":62.66},{"date":"1397/11/18 00:32","price":62.63},{"date":"1397/11/18 01:08","price":62.61},{"date":"1397/11/18 01:32","price":62.59},{"date":"1397/11/18 02:08","price":62.56},{"date":"1397/11/18 02:32","price":62.58},{"date":"1397/11/18 03:08","price":62.59},{"date":"1397/11/18 05:08","price":62.32},{"date":"1397/11/18 05:32","price":62.41},{"date":"1397/11/18 06:08","price":62.39},{"date":"1397/11/18 06:32","price":62.45},{"date":"1397/11/18 07:08","price":62.48},{"date":"1397/11/18 07:32","price":62.52},{"date":"1397/11/18 08:08","price":62.5},{"date":"1397/11/18 08:32","price":62.47},{"date":"1397/11/18 09:08","price":62.48},{"date":"1397/11/18 09:32","price":62.43},{"date":"1397/11/18 10:08","price":62.41},{"date":"1397/11/18 10:32","price":62.34},{"date":"1397/11/18 11:08","price":62.33},{"date":"1397/11/18 11:32","price":62.2},{"date":"1397/11/18 12:08","price":62.24},{"date":"1397/11/18 12:32","price":62.45},{"date":"1397/11/18 13:08","price":62.48},{"date":"1397/11/18 13:32","price":62.73},{"date":"1397/11/18 14:08","price":62.56},{"date":"1397/11/18 14:32","price":62.51},{"date":"1397/11/18 15:08","price":62.41},{"date":"1397/11/18 15:32","price":62.25},{"date":"1397/11/18 16:08","price":62.42},{"date":"1397/11/18 16:32","price":62.19},{"date":"1397/11/18 17:08","price":62.08},{"date":"1397/11/18 17:32","price":62.38},{"date":"1397/11/18 18:08","price":62.51},{"date":"1397/11/18 18:32","price":62.24},{"date":"1397/11/18 19:08","price":62.22},{"date":"1397/11/18 19:32","price":61.8},{"date":"1397/11/18 20:08","price":61.16},{"date":"1397/11/18 20:32","price":60.84},{"date":"1397/11/18 21:08","price":60.98},{"date":"1397/11/18 21:32","price":60.81},{"date":"1397/11/18 22:08","price":61.19},{"date":"1397/11/18 22:32","price":61.26},{"date":"1397/11/18 23:08","price":61.48},{"date":"1397/11/18 23:32","price":61.72}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398