کمترین: 
51.97
بیشترین: 
54.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.71
زمان: 
11/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 بهمن 1397 , 52.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/18 00:08","price":54},{"date":"1397/11/18 00:32","price":53.95},{"date":"1397/11/18 01:08","price":53.98},{"date":"1397/11/18 01:32","price":53.91},{"date":"1397/11/18 02:08","price":53.89},{"date":"1397/11/18 03:08","price":54.01},{"date":"1397/11/18 03:32","price":53.96},{"date":"1397/11/18 04:16","price":53.84},{"date":"1397/11/18 04:32","price":53.82},{"date":"1397/11/18 05:08","price":53.75},{"date":"1397/11/18 05:32","price":53.84},{"date":"1397/11/18 06:08","price":53.8},{"date":"1397/11/18 06:32","price":53.86},{"date":"1397/11/18 07:08","price":53.87},{"date":"1397/11/18 07:32","price":53.91},{"date":"1397/11/18 08:08","price":53.89},{"date":"1397/11/18 08:32","price":53.86},{"date":"1397/11/18 09:32","price":53.82},{"date":"1397/11/18 10:08","price":53.77},{"date":"1397/11/18 10:32","price":53.75},{"date":"1397/11/18 11:08","price":53.7},{"date":"1397/11/18 11:32","price":53.58},{"date":"1397/11/18 12:08","price":53.69},{"date":"1397/11/18 12:32","price":53.86},{"date":"1397/11/18 13:08","price":53.9},{"date":"1397/11/18 13:32","price":54.13},{"date":"1397/11/18 14:08","price":53.91},{"date":"1397/11/18 14:32","price":53.78},{"date":"1397/11/18 15:08","price":53.62},{"date":"1397/11/18 15:32","price":53.51},{"date":"1397/11/18 16:08","price":53.62},{"date":"1397/11/18 16:32","price":53.33},{"date":"1397/11/18 17:08","price":53.23},{"date":"1397/11/18 17:32","price":53.54},{"date":"1397/11/18 18:08","price":53.55},{"date":"1397/11/18 18:32","price":53.27},{"date":"1397/11/18 19:08","price":53.24},{"date":"1397/11/18 19:32","price":52.74},{"date":"1397/11/18 20:08","price":52.24},{"date":"1397/11/18 20:32","price":52.05},{"date":"1397/11/18 21:08","price":52.15},{"date":"1397/11/18 21:32","price":51.97},{"date":"1397/11/18 22:08","price":52.27},{"date":"1397/11/18 22:32","price":52.33},{"date":"1397/11/18 23:08","price":52.62},{"date":"1397/11/18 23:32","price":52.71}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398