کمترین: 
8731
بیشترین: 
8762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8750
زمان: 
11/17 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 بهمن 1397 , 8750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":8761},{"date":"1397/11/17 13:50","price":8760},{"date":"1397/11/17 14:10","price":8762},{"date":"1397/11/17 14:20","price":8747},{"date":"1397/11/17 14:30","price":8746},{"date":"1397/11/17 14:40","price":8747},{"date":"1397/11/17 14:50","price":8754},{"date":"1397/11/17 15:20","price":8752},{"date":"1397/11/17 15:30","price":8754},{"date":"1397/11/17 15:50","price":8753},{"date":"1397/11/17 16:00","price":8760},{"date":"1397/11/17 16:10","price":8738},{"date":"1397/11/17 16:20","price":8731},{"date":"1397/11/17 16:40","price":8733},{"date":"1397/11/17 16:50","price":8731},{"date":"1397/11/17 17:00","price":8737},{"date":"1397/11/17 17:10","price":8733},{"date":"1397/11/17 17:20","price":8731},{"date":"1397/11/17 17:30","price":8733},{"date":"1397/11/17 18:00","price":8735},{"date":"1397/11/17 18:10","price":8744},{"date":"1397/11/17 18:20","price":8750},{"date":"1397/11/17 18:30","price":8754},{"date":"1397/11/17 18:40","price":8750},{"date":"1397/11/17 18:50","price":8738},{"date":"1397/11/17 19:00","price":8752},{"date":"1397/11/17 19:10","price":8751},{"date":"1397/11/17 19:20","price":8750}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398