کمترین: 
1388
بیشترین: 
1394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1390
زمان: 
11/17 19:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 بهمن 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":1394},{"date":"1397/11/17 13:40","price":1392},{"date":"1397/11/17 14:20","price":1391},{"date":"1397/11/17 14:50","price":1392},{"date":"1397/11/17 15:10","price":1391},{"date":"1397/11/17 15:20","price":1392},{"date":"1397/11/17 15:30","price":1393},{"date":"1397/11/17 15:40","price":1392},{"date":"1397/11/17 16:00","price":1394},{"date":"1397/11/17 16:10","price":1390},{"date":"1397/11/17 16:20","price":1389},{"date":"1397/11/17 16:40","price":1390},{"date":"1397/11/17 17:20","price":1389},{"date":"1397/11/17 17:40","price":1388},{"date":"1397/11/17 18:20","price":1390},{"date":"1397/11/17 18:40","price":1389},{"date":"1397/11/17 18:50","price":1388},{"date":"1397/11/17 19:00","price":1389},{"date":"1397/11/17 19:20","price":1390}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398