کمترین: 
31135
بیشترین: 
31243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
31215
زمان: 
11/17 19:00
قیمت دینار بحرین امروز 17 بهمن 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 31215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":31242},{"date":"1397/11/17 13:40","price":31243},{"date":"1397/11/17 14:10","price":31242},{"date":"1397/11/17 14:20","price":31189},{"date":"1397/11/17 14:50","price":31214},{"date":"1397/11/17 15:30","price":31227},{"date":"1397/11/17 16:00","price":31240},{"date":"1397/11/17 16:10","price":31161},{"date":"1397/11/17 16:20","price":31136},{"date":"1397/11/17 17:50","price":31135},{"date":"1397/11/17 18:10","price":31176},{"date":"1397/11/17 18:20","price":31189},{"date":"1397/11/17 18:30","price":31215},{"date":"1397/11/17 18:40","price":31202},{"date":"1397/11/17 18:50","price":31163},{"date":"1397/11/17 19:00","price":31215}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398