کمترین: 
30596
بیشترین: 
30701
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
30675
زمان: 
11/17 19:00
قیمت ریال عمان امروز 17 بهمن 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 30675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":30701},{"date":"1397/11/17 13:30","price":30700},{"date":"1397/11/17 14:20","price":30648},{"date":"1397/11/17 14:50","price":30674},{"date":"1397/11/17 15:30","price":30687},{"date":"1397/11/17 16:00","price":30700},{"date":"1397/11/17 16:10","price":30622},{"date":"1397/11/17 16:20","price":30596},{"date":"1397/11/17 16:30","price":30597},{"date":"1397/11/17 18:10","price":30636},{"date":"1397/11/17 18:20","price":30649},{"date":"1397/11/17 18:30","price":30675},{"date":"1397/11/17 18:40","price":30662},{"date":"1397/11/17 18:50","price":30623},{"date":"1397/11/17 19:00","price":30675}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398