کمترین: 
3246
بیشترین: 
3257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3254
زمان: 
11/17 19:00
قیمت ریال قطر امروز 17 بهمن 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":3257},{"date":"1397/11/17 14:20","price":3251},{"date":"1397/11/17 14:50","price":3254},{"date":"1397/11/17 15:30","price":3255},{"date":"1397/11/17 16:00","price":3257},{"date":"1397/11/17 16:10","price":3249},{"date":"1397/11/17 16:20","price":3246},{"date":"1397/11/17 18:10","price":3250},{"date":"1397/11/17 18:20","price":3251},{"date":"1397/11/17 18:30","price":3254},{"date":"1397/11/17 18:40","price":3253},{"date":"1397/11/17 18:50","price":3249},{"date":"1397/11/17 19:00","price":3254}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398