کمترین: 
6857
بیشترین: 
6977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6971
زمان: 
11/17 19:00
قیمت منات آذربایجان امروز 17 بهمن 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 6971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":6977},{"date":"1397/11/17 14:20","price":6965},{"date":"1397/11/17 14:50","price":6971},{"date":"1397/11/17 15:30","price":6974},{"date":"1397/11/17 16:00","price":6977},{"date":"1397/11/17 16:10","price":6959},{"date":"1397/11/17 16:20","price":6953},{"date":"1397/11/17 16:50","price":6939},{"date":"1397/11/17 17:00","price":6953},{"date":"1397/11/17 18:00","price":6929},{"date":"1397/11/17 18:10","price":6962},{"date":"1397/11/17 18:20","price":6965},{"date":"1397/11/17 18:30","price":6971},{"date":"1397/11/17 18:40","price":6857},{"date":"1397/11/17 18:50","price":6959},{"date":"1397/11/17 19:00","price":6971}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398