کمترین: 
11815
بیشترین: 
11861
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11844
زمان: 
11/17 19:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 بهمن 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 11844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":11853},{"date":"1397/11/17 13:30","price":11855},{"date":"1397/11/17 13:50","price":11859},{"date":"1397/11/17 14:00","price":11861},{"date":"1397/11/17 14:20","price":11845},{"date":"1397/11/17 14:30","price":11844},{"date":"1397/11/17 14:40","price":11842},{"date":"1397/11/17 14:50","price":11848},{"date":"1397/11/17 15:00","price":11846},{"date":"1397/11/17 15:10","price":11845},{"date":"1397/11/17 15:30","price":11850},{"date":"1397/11/17 15:40","price":11848},{"date":"1397/11/17 15:50","price":11849},{"date":"1397/11/17 16:00","price":11856},{"date":"1397/11/17 16:10","price":11823},{"date":"1397/11/17 16:20","price":11818},{"date":"1397/11/17 16:50","price":11821},{"date":"1397/11/17 17:00","price":11824},{"date":"1397/11/17 17:20","price":11819},{"date":"1397/11/17 17:30","price":11820},{"date":"1397/11/17 17:40","price":11818},{"date":"1397/11/17 17:50","price":11815},{"date":"1397/11/17 18:00","price":11818},{"date":"1397/11/17 18:10","price":11831},{"date":"1397/11/17 18:20","price":11836},{"date":"1397/11/17 18:30","price":11845},{"date":"1397/11/17 18:40","price":11838},{"date":"1397/11/17 18:50","price":11823},{"date":"1397/11/17 19:00","price":11846},{"date":"1397/11/17 19:10","price":11844}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398