کمترین: 
8100
بیشترین: 
8132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8113
زمان: 
11/17 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 8113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":8130},{"date":"1397/11/17 13:30","price":8129},{"date":"1397/11/17 13:40","price":8131},{"date":"1397/11/17 13:50","price":8130},{"date":"1397/11/17 14:00","price":8132},{"date":"1397/11/17 14:10","price":8129},{"date":"1397/11/17 14:20","price":8112},{"date":"1397/11/17 14:30","price":8114},{"date":"1397/11/17 14:40","price":8112},{"date":"1397/11/17 14:50","price":8120},{"date":"1397/11/17 15:00","price":8121},{"date":"1397/11/17 15:20","price":8117},{"date":"1397/11/17 15:30","price":8123},{"date":"1397/11/17 15:50","price":8120},{"date":"1397/11/17 16:00","price":8127},{"date":"1397/11/17 16:10","price":8106},{"date":"1397/11/17 16:20","price":8103},{"date":"1397/11/17 16:30","price":8107},{"date":"1397/11/17 16:40","price":8106},{"date":"1397/11/17 17:10","price":8104},{"date":"1397/11/17 17:20","price":8100},{"date":"1397/11/17 17:30","price":8106},{"date":"1397/11/17 17:40","price":8101},{"date":"1397/11/17 18:00","price":8106},{"date":"1397/11/17 18:10","price":8113},{"date":"1397/11/17 18:20","price":8118},{"date":"1397/11/17 18:30","price":8124},{"date":"1397/11/17 18:40","price":8117},{"date":"1397/11/17 18:50","price":8105},{"date":"1397/11/17 19:00","price":8116},{"date":"1397/11/17 19:20","price":8113}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398