کمترین: 
8958
بیشترین: 
8995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8987
زمان: 
11/17 19:10
قیمت دلار کانادا امروز 17 بهمن 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 بهمن 1397 , 8987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":8995},{"date":"1397/11/17 13:30","price":8992},{"date":"1397/11/17 13:40","price":8995},{"date":"1397/11/17 13:50","price":8991},{"date":"1397/11/17 14:00","price":8993},{"date":"1397/11/17 14:10","price":8992},{"date":"1397/11/17 14:20","price":8977},{"date":"1397/11/17 14:30","price":8974},{"date":"1397/11/17 14:40","price":8976},{"date":"1397/11/17 14:50","price":8984},{"date":"1397/11/17 15:00","price":8980},{"date":"1397/11/17 15:10","price":8981},{"date":"1397/11/17 15:20","price":8979},{"date":"1397/11/17 15:30","price":8983},{"date":"1397/11/17 15:40","price":8978},{"date":"1397/11/17 16:00","price":8984},{"date":"1397/11/17 16:10","price":8967},{"date":"1397/11/17 16:20","price":8958},{"date":"1397/11/17 16:30","price":8962},{"date":"1397/11/17 16:40","price":8966},{"date":"1397/11/17 16:50","price":8968},{"date":"1397/11/17 17:10","price":8969},{"date":"1397/11/17 17:20","price":8964},{"date":"1397/11/17 17:30","price":8973},{"date":"1397/11/17 17:40","price":8970},{"date":"1397/11/17 17:50","price":8968},{"date":"1397/11/17 18:00","price":8971},{"date":"1397/11/17 18:10","price":8979},{"date":"1397/11/17 18:20","price":8985},{"date":"1397/11/17 18:30","price":8991},{"date":"1397/11/17 18:40","price":8993},{"date":"1397/11/17 18:50","price":8979},{"date":"1397/11/17 19:00","price":8992},{"date":"1397/11/17 19:10","price":8987}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398