کمترین: 
2261
بیشترین: 
2275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2272
زمان: 
11/17 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 بهمن 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2272 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":2272},{"date":"1397/11/17 13:30","price":2274},{"date":"1397/11/17 13:40","price":2272},{"date":"1397/11/17 14:10","price":2275},{"date":"1397/11/17 14:20","price":2271},{"date":"1397/11/17 14:40","price":2273},{"date":"1397/11/17 15:10","price":2272},{"date":"1397/11/17 15:20","price":2273},{"date":"1397/11/17 16:00","price":2274},{"date":"1397/11/17 16:10","price":2268},{"date":"1397/11/17 16:20","price":2269},{"date":"1397/11/17 16:30","price":2267},{"date":"1397/11/17 16:40","price":2266},{"date":"1397/11/17 16:50","price":2268},{"date":"1397/11/17 17:10","price":2271},{"date":"1397/11/17 17:20","price":2264},{"date":"1397/11/17 17:30","price":2266},{"date":"1397/11/17 17:40","price":2264},{"date":"1397/11/17 17:50","price":2262},{"date":"1397/11/17 18:00","price":2261},{"date":"1397/11/17 18:10","price":2264},{"date":"1397/11/17 18:20","price":2265},{"date":"1397/11/17 18:30","price":2266},{"date":"1397/11/17 18:40","price":2267},{"date":"1397/11/17 18:50","price":2265},{"date":"1397/11/17 19:00","price":2268},{"date":"1397/11/17 19:10","price":2269},{"date":"1397/11/17 19:20","price":2272}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398