کمترین: 
3219
بیشترین: 
3230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3227
زمان: 
11/17 19:00
قیمت درهم امارات امروز 17 بهمن 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 3227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":3230},{"date":"1397/11/17 14:20","price":3224},{"date":"1397/11/17 14:50","price":3227},{"date":"1397/11/17 15:30","price":3228},{"date":"1397/11/17 16:00","price":3230},{"date":"1397/11/17 16:10","price":3221},{"date":"1397/11/17 16:20","price":3219},{"date":"1397/11/17 18:10","price":3223},{"date":"1397/11/17 18:20","price":3224},{"date":"1397/11/17 18:30","price":3227},{"date":"1397/11/17 18:40","price":3225},{"date":"1397/11/17 18:50","price":3221},{"date":"1397/11/17 19:00","price":3227}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398