کمترین: 
15309
بیشترین: 
15385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15371
زمان: 
11/17 19:20
قیمت پوند امروز 17 بهمن 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 بهمن 1397 , 15371 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":15382},{"date":"1397/11/17 13:30","price":15385},{"date":"1397/11/17 13:40","price":15380},{"date":"1397/11/17 13:50","price":15373},{"date":"1397/11/17 14:00","price":15368},{"date":"1397/11/17 14:10","price":15367},{"date":"1397/11/17 14:20","price":15346},{"date":"1397/11/17 14:40","price":15352},{"date":"1397/11/17 14:50","price":15354},{"date":"1397/11/17 15:00","price":15364},{"date":"1397/11/17 15:10","price":15356},{"date":"1397/11/17 15:20","price":15359},{"date":"1397/11/17 15:30","price":15355},{"date":"1397/11/17 15:50","price":15356},{"date":"1397/11/17 16:00","price":15360},{"date":"1397/11/17 16:10","price":15326},{"date":"1397/11/17 16:20","price":15321},{"date":"1397/11/17 16:30","price":15318},{"date":"1397/11/17 16:40","price":15309},{"date":"1397/11/17 16:50","price":15315},{"date":"1397/11/17 17:00","price":15331},{"date":"1397/11/17 17:10","price":15328},{"date":"1397/11/17 17:20","price":15313},{"date":"1397/11/17 17:30","price":15319},{"date":"1397/11/17 17:40","price":15325},{"date":"1397/11/17 17:50","price":15328},{"date":"1397/11/17 18:00","price":15337},{"date":"1397/11/17 18:10","price":15358},{"date":"1397/11/17 18:20","price":15362},{"date":"1397/11/17 18:30","price":15373},{"date":"1397/11/17 18:40","price":15359},{"date":"1397/11/17 18:50","price":15340},{"date":"1397/11/17 19:00","price":15364},{"date":"1397/11/17 19:10","price":15361},{"date":"1397/11/17 19:20","price":15371}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398