کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
11/17 23:56
قیمت dsعنوان امروز 17 بهمن 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 17 بهمن 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 13:18","price":0},{"date":"1397/11/17 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 13:26","price":0},{"date":"1397/11/17 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 13:40","price":0},{"date":"1397/11/17 13:40","price":0},{"date":"1397/11/17 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 13:50","price":0},{"date":"1397/11/17 13:50","price":0},{"date":"1397/11/17 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:00","price":0},{"date":"1397/11/17 14:00","price":0},{"date":"1397/11/17 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:10","price":0},{"date":"1397/11/17 14:10","price":0},{"date":"1397/11/17 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:20","price":0},{"date":"1397/11/17 14:20","price":0},{"date":"1397/11/17 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:30","price":0},{"date":"1397/11/17 14:30","price":0},{"date":"1397/11/17 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:40","price":0},{"date":"1397/11/17 14:40","price":0},{"date":"1397/11/17 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 14:50","price":0},{"date":"1397/11/17 14:50","price":0},{"date":"1397/11/17 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:00","price":0},{"date":"1397/11/17 15:00","price":0},{"date":"1397/11/17 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:10","price":0},{"date":"1397/11/17 15:10","price":0},{"date":"1397/11/17 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:20","price":0},{"date":"1397/11/17 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:30","price":0},{"date":"1397/11/17 15:30","price":0},{"date":"1397/11/17 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:40","price":0},{"date":"1397/11/17 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 15:50","price":0},{"date":"1397/11/17 15:50","price":0},{"date":"1397/11/17 15:50","price":0},{"date":"1397/11/17 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:00","price":0},{"date":"1397/11/17 16:00","price":0},{"date":"1397/11/17 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:10","price":0},{"date":"1397/11/17 16:10","price":0},{"date":"1397/11/17 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:20","price":0},{"date":"1397/11/17 16:20","price":0},{"date":"1397/11/17 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:30","price":0},{"date":"1397/11/17 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:40","price":0},{"date":"1397/11/17 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 16:50","price":0},{"date":"1397/11/17 16:50","price":0},{"date":"1397/11/17 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:00","price":0},{"date":"1397/11/17 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:10","price":0},{"date":"1397/11/17 17:10","price":0},{"date":"1397/11/17 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:20","price":0},{"date":"1397/11/17 17:20","price":0},{"date":"1397/11/17 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:30","price":0},{"date":"1397/11/17 17:30","price":0},{"date":"1397/11/17 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:40","price":0},{"date":"1397/11/17 17:40","price":0},{"date":"1397/11/17 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 17:50","price":0},{"date":"1397/11/17 17:50","price":0},{"date":"1397/11/17 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:00","price":0},{"date":"1397/11/17 18:00","price":0},{"date":"1397/11/17 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:10","price":0},{"date":"1397/11/17 18:10","price":0},{"date":"1397/11/17 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:20","price":0},{"date":"1397/11/17 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:30","price":0},{"date":"1397/11/17 18:30","price":0},{"date":"1397/11/17 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:40","price":0},{"date":"1397/11/17 18:40","price":0},{"date":"1397/11/17 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 18:50","price":0},{"date":"1397/11/17 18:50","price":0},{"date":"1397/11/17 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:00","price":0},{"date":"1397/11/17 19:00","price":0},{"date":"1397/11/17 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:10","price":0},{"date":"1397/11/17 19:10","price":0},{"date":"1397/11/17 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:20","price":0},{"date":"1397/11/17 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:30","price":0},{"date":"1397/11/17 19:30","price":0},{"date":"1397/11/17 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:40","price":0},{"date":"1397/11/17 19:40","price":0},{"date":"1397/11/17 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 19:50","price":0},{"date":"1397/11/17 19:50","price":0},{"date":"1397/11/17 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:00","price":0},{"date":"1397/11/17 20:00","price":0},{"date":"1397/11/17 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:10","price":0},{"date":"1397/11/17 20:10","price":0},{"date":"1397/11/17 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:20","price":0},{"date":"1397/11/17 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:30","price":0},{"date":"1397/11/17 20:30","price":0},{"date":"1397/11/17 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:40","price":0},{"date":"1397/11/17 20:40","price":0},{"date":"1397/11/17 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 20:50","price":0},{"date":"1397/11/17 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:00","price":0},{"date":"1397/11/17 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:10","price":0},{"date":"1397/11/17 21:10","price":0},{"date":"1397/11/17 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:20","price":0},{"date":"1397/11/17 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:30","price":0},{"date":"1397/11/17 21:30","price":0},{"date":"1397/11/17 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:40","price":0},{"date":"1397/11/17 21:40","price":0},{"date":"1397/11/17 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 21:50","price":0},{"date":"1397/11/17 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:00","price":0},{"date":"1397/11/17 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:10","price":0},{"date":"1397/11/17 22:10","price":0},{"date":"1397/11/17 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:20","price":0},{"date":"1397/11/17 22:20","price":0},{"date":"1397/11/17 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:31","price":0},{"date":"1397/11/17 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:33","price":0},{"date":"1397/11/17 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 22:50","price":0},{"date":"1397/11/17 22:50","price":0},{"date":"1397/11/17 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:00","price":0},{"date":"1397/11/17 23:00","price":0},{"date":"1397/11/17 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:10","price":0},{"date":"1397/11/17 23:10","price":0},{"date":"1397/11/17 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:20","price":0},{"date":"1397/11/17 23:20","price":0},{"date":"1397/11/17 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:30","price":0},{"date":"1397/11/17 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:40","price":0},{"date":"1397/11/17 23:40","price":0},{"date":"1397/11/17 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/11/17 23:50","price":0},{"date":"1397/11/17 23:50","price":0},{"date":"1397/11/17 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398