کمترین: 
370540
بیشترین: 
372620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
370540
زمان: 
11/17 18:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 17 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 17 بهمن 1397 , 370540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:35","price":371920},{"date":"1397/11/17 11:40","price":371230},{"date":"1397/11/17 11:50","price":371000},{"date":"1397/11/17 11:55","price":370770},{"date":"1397/11/17 12:00","price":371000},{"date":"1397/11/17 12:05","price":371460},{"date":"1397/11/17 12:10","price":371000},{"date":"1397/11/17 12:30","price":371230},{"date":"1397/11/17 12:35","price":371000},{"date":"1397/11/17 12:40","price":371460},{"date":"1397/11/17 12:50","price":371230},{"date":"1397/11/17 12:55","price":371460},{"date":"1397/11/17 13:00","price":371000},{"date":"1397/11/17 13:15","price":371230},{"date":"1397/11/17 13:20","price":371690},{"date":"1397/11/17 13:55","price":371460},{"date":"1397/11/17 14:15","price":371810},{"date":"1397/11/17 15:00","price":372620},{"date":"1397/11/17 15:05","price":371920},{"date":"1397/11/17 15:10","price":372160},{"date":"1397/11/17 15:20","price":371920},{"date":"1397/11/17 15:35","price":371460},{"date":"1397/11/17 15:40","price":371230},{"date":"1397/11/17 15:50","price":371350},{"date":"1397/11/17 16:00","price":371000},{"date":"1397/11/17 16:10","price":371120},{"date":"1397/11/17 16:15","price":370770},{"date":"1397/11/17 16:30","price":371230},{"date":"1397/11/17 16:45","price":371690},{"date":"1397/11/17 18:00","price":371460},{"date":"1397/11/17 18:20","price":371810},{"date":"1397/11/17 18:35","price":371230},{"date":"1397/11/17 18:55","price":370540}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398