کمترین: 
23.14
بیشترین: 
23.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.71
زمان: 
11/17 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 17 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 23.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 11:08","price":23.14},{"date":"1397/11/17 11:32","price":23.28},{"date":"1397/11/17 12:08","price":23.29},{"date":"1397/11/17 12:32","price":23.45},{"date":"1397/11/17 13:08","price":23.39},{"date":"1397/11/17 14:08","price":23.71},{"date":"1397/11/17 14:32","price":23.72},{"date":"1397/11/17 15:08","price":23.74},{"date":"1397/11/17 15:32","price":23.61},{"date":"1397/11/17 16:08","price":23.73},{"date":"1397/11/17 16:32","price":23.82},{"date":"1397/11/17 17:08","price":23.87},{"date":"1397/11/17 17:32","price":23.85},{"date":"1397/11/17 18:08","price":23.95},{"date":"1397/11/17 18:32","price":23.85},{"date":"1397/11/17 19:08","price":23.87},{"date":"1397/11/17 19:32","price":23.75},{"date":"1397/11/17 20:08","price":23.62},{"date":"1397/11/17 20:32","price":23.71}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398