کمترین: 
2.659
بیشترین: 
2.706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.668
زمان: 
11/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 2.668 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":2.68},{"date":"1397/11/17 00:32","price":2.684},{"date":"1397/11/17 01:08","price":2.688},{"date":"1397/11/17 01:32","price":2.684},{"date":"1397/11/17 02:08","price":2.681},{"date":"1397/11/17 03:08","price":2.691},{"date":"1397/11/17 03:32","price":2.693},{"date":"1397/11/17 04:08","price":2.704},{"date":"1397/11/17 04:32","price":2.706},{"date":"1397/11/17 05:08","price":2.699},{"date":"1397/11/17 05:32","price":2.7},{"date":"1397/11/17 07:08","price":2.697},{"date":"1397/11/17 08:08","price":2.704},{"date":"1397/11/17 08:32","price":2.702},{"date":"1397/11/17 09:08","price":2.701},{"date":"1397/11/17 09:32","price":2.696},{"date":"1397/11/17 10:08","price":2.689},{"date":"1397/11/17 10:32","price":2.69},{"date":"1397/11/17 11:08","price":2.689},{"date":"1397/11/17 11:32","price":2.675},{"date":"1397/11/17 12:08","price":2.679},{"date":"1397/11/17 12:32","price":2.688},{"date":"1397/11/17 13:08","price":2.686},{"date":"1397/11/17 14:08","price":2.687},{"date":"1397/11/17 14:32","price":2.7},{"date":"1397/11/17 15:08","price":2.692},{"date":"1397/11/17 15:32","price":2.696},{"date":"1397/11/17 16:08","price":2.695},{"date":"1397/11/17 16:32","price":2.696},{"date":"1397/11/17 17:32","price":2.684},{"date":"1397/11/17 18:08","price":2.667},{"date":"1397/11/17 18:32","price":2.67},{"date":"1397/11/17 19:08","price":2.671},{"date":"1397/11/17 19:32","price":2.668},{"date":"1397/11/17 20:08","price":2.659},{"date":"1397/11/17 21:08","price":2.692},{"date":"1397/11/17 22:08","price":2.676},{"date":"1397/11/17 23:08","price":2.665},{"date":"1397/11/17 23:32","price":2.668}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398