کمترین: 
1.4025
بیشترین: 
1.4589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4529
زمان: 
11/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1.4529 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":1.4264},{"date":"1397/11/17 00:32","price":1.4265},{"date":"1397/11/17 01:08","price":1.4285},{"date":"1397/11/17 01:32","price":1.423},{"date":"1397/11/17 02:08","price":1.4225},{"date":"1397/11/17 03:08","price":1.4245},{"date":"1397/11/17 03:32","price":1.4337},{"date":"1397/11/17 04:08","price":1.4325},{"date":"1397/11/17 04:32","price":1.429},{"date":"1397/11/17 05:08","price":1.4285},{"date":"1397/11/17 06:08","price":1.4275},{"date":"1397/11/17 06:32","price":1.427},{"date":"1397/11/17 07:08","price":1.4255},{"date":"1397/11/17 07:32","price":1.421},{"date":"1397/11/17 08:08","price":1.422},{"date":"1397/11/17 08:32","price":1.4238},{"date":"1397/11/17 09:08","price":1.4225},{"date":"1397/11/17 09:32","price":1.4235},{"date":"1397/11/17 10:08","price":1.422},{"date":"1397/11/17 10:32","price":1.4199},{"date":"1397/11/17 11:08","price":1.4174},{"date":"1397/11/17 11:32","price":1.4164},{"date":"1397/11/17 12:08","price":1.4145},{"date":"1397/11/17 12:32","price":1.4162},{"date":"1397/11/17 13:08","price":1.408},{"date":"1397/11/17 14:08","price":1.4025},{"date":"1397/11/17 14:32","price":1.407},{"date":"1397/11/17 15:08","price":1.4075},{"date":"1397/11/17 15:32","price":1.4061},{"date":"1397/11/17 16:08","price":1.4135},{"date":"1397/11/17 16:32","price":1.4159},{"date":"1397/11/17 17:08","price":1.4166},{"date":"1397/11/17 17:32","price":1.419},{"date":"1397/11/17 18:08","price":1.4235},{"date":"1397/11/17 18:32","price":1.4161},{"date":"1397/11/17 19:08","price":1.4183},{"date":"1397/11/17 19:32","price":1.4412},{"date":"1397/11/17 20:08","price":1.4497},{"date":"1397/11/17 20:32","price":1.4477},{"date":"1397/11/17 21:08","price":1.4491},{"date":"1397/11/17 22:08","price":1.4484},{"date":"1397/11/17 23:08","price":1.4589},{"date":"1397/11/17 23:32","price":1.4529}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398