کمترین: 
572.88
بیشترین: 
583.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582.63
زمان: 
11/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 582.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":579.13},{"date":"1397/11/17 00:32","price":578.75},{"date":"1397/11/17 01:32","price":578.88},{"date":"1397/11/17 05:08","price":578.75},{"date":"1397/11/17 05:32","price":578.5},{"date":"1397/11/17 06:08","price":578.63},{"date":"1397/11/17 06:32","price":578.25},{"date":"1397/11/17 07:32","price":577.5},{"date":"1397/11/17 08:32","price":578},{"date":"1397/11/17 09:08","price":577.75},{"date":"1397/11/17 09:32","price":578.38},{"date":"1397/11/17 10:08","price":577.75},{"date":"1397/11/17 10:32","price":577.5},{"date":"1397/11/17 11:08","price":576.88},{"date":"1397/11/17 11:32","price":576.38},{"date":"1397/11/17 12:08","price":575.63},{"date":"1397/11/17 12:32","price":576.75},{"date":"1397/11/17 13:08","price":574.63},{"date":"1397/11/17 14:08","price":572.88},{"date":"1397/11/17 14:32","price":573.75},{"date":"1397/11/17 15:08","price":573.63},{"date":"1397/11/17 15:32","price":573},{"date":"1397/11/17 16:08","price":575.5},{"date":"1397/11/17 16:32","price":576.38},{"date":"1397/11/17 17:08","price":576.13},{"date":"1397/11/17 17:32","price":576.5},{"date":"1397/11/17 18:08","price":576},{"date":"1397/11/17 18:32","price":575.13},{"date":"1397/11/17 19:08","price":576.13},{"date":"1397/11/17 19:32","price":580.63},{"date":"1397/11/17 20:08","price":582.25},{"date":"1397/11/17 20:32","price":582.88},{"date":"1397/11/17 21:08","price":583.75},{"date":"1397/11/17 22:08","price":581.63},{"date":"1397/11/17 23:08","price":583.13},{"date":"1397/11/17 23:32","price":582.63}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398