کمترین: 
1.8805
بیشترین: 
1.9158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9109
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 1.9109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":1.8995},{"date":"1397/11/17 00:32","price":1.8982},{"date":"1397/11/17 01:32","price":1.8977},{"date":"1397/11/17 02:08","price":1.8976},{"date":"1397/11/17 03:08","price":1.8979},{"date":"1397/11/17 03:32","price":1.8998},{"date":"1397/11/17 04:08","price":1.8995},{"date":"1397/11/17 04:32","price":1.8969},{"date":"1397/11/17 05:08","price":1.8973},{"date":"1397/11/17 05:32","price":1.8965},{"date":"1397/11/17 06:08","price":1.8971},{"date":"1397/11/17 06:32","price":1.8965},{"date":"1397/11/17 07:08","price":1.8959},{"date":"1397/11/17 07:32","price":1.8935},{"date":"1397/11/17 08:08","price":1.8943},{"date":"1397/11/17 08:32","price":1.8955},{"date":"1397/11/17 09:08","price":1.8948},{"date":"1397/11/17 09:32","price":1.8964},{"date":"1397/11/17 10:08","price":1.8948},{"date":"1397/11/17 10:32","price":1.8942},{"date":"1397/11/17 11:08","price":1.8904},{"date":"1397/11/17 11:32","price":1.8891},{"date":"1397/11/17 12:08","price":1.8874},{"date":"1397/11/17 12:32","price":1.8911},{"date":"1397/11/17 13:08","price":1.8847},{"date":"1397/11/17 14:08","price":1.8805},{"date":"1397/11/17 14:32","price":1.8832},{"date":"1397/11/17 15:08","price":1.8837},{"date":"1397/11/17 15:32","price":1.8807},{"date":"1397/11/17 16:08","price":1.8887},{"date":"1397/11/17 16:32","price":1.8906},{"date":"1397/11/17 17:08","price":1.89},{"date":"1397/11/17 17:32","price":1.8912},{"date":"1397/11/17 18:08","price":1.8913},{"date":"1397/11/17 18:32","price":1.8891},{"date":"1397/11/17 19:08","price":1.8902},{"date":"1397/11/17 19:32","price":1.9073},{"date":"1397/11/17 20:08","price":1.9085},{"date":"1397/11/17 20:32","price":1.9128},{"date":"1397/11/17 21:08","price":1.9158},{"date":"1397/11/17 22:08","price":1.9091},{"date":"1397/11/17 23:08","price":1.9126},{"date":"1397/11/17 23:32","price":1.9109}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398