کمترین: 
61.3
بیشترین: 
62.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.57
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت برنت امروز 17 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 62.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":62.06},{"date":"1397/11/17 00:32","price":61.99},{"date":"1397/11/17 01:08","price":62},{"date":"1397/11/17 01:32","price":62.01},{"date":"1397/11/17 02:08","price":62.08},{"date":"1397/11/17 02:32","price":62.09},{"date":"1397/11/17 03:08","price":62.11},{"date":"1397/11/17 05:08","price":62.08},{"date":"1397/11/17 05:32","price":62.06},{"date":"1397/11/17 06:08","price":62.07},{"date":"1397/11/17 06:32","price":62.04},{"date":"1397/11/17 07:08","price":62.05},{"date":"1397/11/17 07:32","price":61.89},{"date":"1397/11/17 08:08","price":61.95},{"date":"1397/11/17 08:32","price":62.02},{"date":"1397/11/17 09:08","price":61.98},{"date":"1397/11/17 09:32","price":62.05},{"date":"1397/11/17 10:08","price":61.97},{"date":"1397/11/17 10:32","price":61.91},{"date":"1397/11/17 11:08","price":61.81},{"date":"1397/11/17 11:32","price":61.7},{"date":"1397/11/17 12:08","price":61.64},{"date":"1397/11/17 12:32","price":61.8},{"date":"1397/11/17 13:08","price":61.52},{"date":"1397/11/17 14:08","price":61.3},{"date":"1397/11/17 14:32","price":61.5},{"date":"1397/11/17 15:08","price":61.55},{"date":"1397/11/17 15:32","price":61.48},{"date":"1397/11/17 16:08","price":61.76},{"date":"1397/11/17 16:32","price":61.89},{"date":"1397/11/17 17:08","price":61.81},{"date":"1397/11/17 17:32","price":61.8},{"date":"1397/11/17 18:08","price":61.76},{"date":"1397/11/17 18:32","price":61.71},{"date":"1397/11/17 19:08","price":61.74},{"date":"1397/11/17 19:32","price":62.37},{"date":"1397/11/17 20:08","price":62.53},{"date":"1397/11/17 20:32","price":62.59},{"date":"1397/11/17 21:08","price":62.58},{"date":"1397/11/17 22:08","price":62.45},{"date":"1397/11/17 23:08","price":62.63},{"date":"1397/11/17 23:32","price":62.57}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398