کمترین: 
53.03
بیشترین: 
54.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.88
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 بهمن 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 بهمن 1397 , 53.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/17 00:08","price":53.75},{"date":"1397/11/17 00:32","price":53.67},{"date":"1397/11/17 01:08","price":53.69},{"date":"1397/11/17 01:32","price":53.7},{"date":"1397/11/17 02:08","price":53.72},{"date":"1397/11/17 03:08","price":53.76},{"date":"1397/11/17 03:32","price":53.82},{"date":"1397/11/17 04:08","price":53.84},{"date":"1397/11/17 04:32","price":53.7},{"date":"1397/11/17 05:08","price":53.75},{"date":"1397/11/17 06:32","price":53.74},{"date":"1397/11/17 07:32","price":53.59},{"date":"1397/11/17 08:08","price":53.65},{"date":"1397/11/17 08:32","price":53.72},{"date":"1397/11/17 09:08","price":53.67},{"date":"1397/11/17 09:32","price":53.74},{"date":"1397/11/17 10:08","price":53.68},{"date":"1397/11/17 10:32","price":53.62},{"date":"1397/11/17 11:08","price":53.52},{"date":"1397/11/17 11:32","price":53.47},{"date":"1397/11/17 12:08","price":53.38},{"date":"1397/11/17 12:32","price":53.48},{"date":"1397/11/17 13:08","price":53.25},{"date":"1397/11/17 14:08","price":53.03},{"date":"1397/11/17 14:32","price":53.21},{"date":"1397/11/17 15:08","price":53.34},{"date":"1397/11/17 15:32","price":53.2},{"date":"1397/11/17 16:08","price":53.49},{"date":"1397/11/17 16:32","price":53.59},{"date":"1397/11/17 17:08","price":53.48},{"date":"1397/11/17 17:32","price":53.51},{"date":"1397/11/17 18:08","price":53.38},{"date":"1397/11/17 18:32","price":53.22},{"date":"1397/11/17 19:08","price":53.23},{"date":"1397/11/17 19:32","price":53.91},{"date":"1397/11/17 20:08","price":54.05},{"date":"1397/11/17 20:32","price":54.03},{"date":"1397/11/17 21:08","price":54.02},{"date":"1397/11/17 22:08","price":53.93},{"date":"1397/11/17 23:08","price":53.97},{"date":"1397/11/17 23:32","price":53.88}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398