کمترین: 
1595500
بیشترین: 
1612500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610500
زمان: 
11/16 18:15
قیمت آبشده جهانی امروز 16 بهمن 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1610500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":1595500},{"date":"1397/11/16 14:55","price":1601500},{"date":"1397/11/16 15:05","price":1598500},{"date":"1397/11/16 15:10","price":1600500},{"date":"1397/11/16 15:15","price":1601500},{"date":"1397/11/16 15:40","price":1604500},{"date":"1397/11/16 16:00","price":1601500},{"date":"1397/11/16 16:20","price":1603500},{"date":"1397/11/16 16:25","price":1605500},{"date":"1397/11/16 16:30","price":1608500},{"date":"1397/11/16 16:40","price":1610500},{"date":"1397/11/16 16:55","price":1608500},{"date":"1397/11/16 17:00","price":1609500},{"date":"1397/11/16 17:05","price":1612500},{"date":"1397/11/16 17:20","price":1610500},{"date":"1397/11/16 18:10","price":1609500},{"date":"1397/11/16 18:15","price":1610500}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398