کمترین: 
1596000
بیشترین: 
1613000
قیمت تقلبی: 
1611000
زمان: 
11/16 18:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 16 بهمن 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1611000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":1596000},{"date":"1397/11/16 14:55","price":1602000},{"date":"1397/11/16 15:05","price":1599000},{"date":"1397/11/16 15:10","price":1601000},{"date":"1397/11/16 15:15","price":1602000},{"date":"1397/11/16 15:40","price":1605000},{"date":"1397/11/16 16:00","price":1602000},{"date":"1397/11/16 16:20","price":1604000},{"date":"1397/11/16 16:25","price":1606000},{"date":"1397/11/16 16:30","price":1609000},{"date":"1397/11/16 16:40","price":1611000},{"date":"1397/11/16 16:55","price":1609000},{"date":"1397/11/16 17:00","price":1610000},{"date":"1397/11/16 17:05","price":1613000},{"date":"1397/11/16 17:20","price":1611000},{"date":"1397/11/16 18:10","price":1610000},{"date":"1397/11/16 18:15","price":1611000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398