کمترین: 
1595000
بیشترین: 
1612000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1610000
زمان: 
11/16 18:15
قیمت مثقال طلا امروز 16 بهمن 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 16 بهمن 1397 , 1610000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":1595000},{"date":"1397/11/16 14:55","price":1601000},{"date":"1397/11/16 15:05","price":1598000},{"date":"1397/11/16 15:10","price":1600000},{"date":"1397/11/16 15:15","price":1601000},{"date":"1397/11/16 15:40","price":1604000},{"date":"1397/11/16 16:00","price":1601000},{"date":"1397/11/16 16:20","price":1603000},{"date":"1397/11/16 16:25","price":1606000},{"date":"1397/11/16 16:30","price":1608000},{"date":"1397/11/16 16:40","price":1610000},{"date":"1397/11/16 16:55","price":1608000},{"date":"1397/11/16 17:00","price":1609000},{"date":"1397/11/16 17:05","price":1612000},{"date":"1397/11/16 17:20","price":1610000},{"date":"1397/11/16 18:10","price":1609000},{"date":"1397/11/16 18:15","price":1610000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398