کمترین: 
490970
بیشترین: 
496200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495590
زمان: 
11/16 18:15
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 16 بهمن 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 16 بهمن 1397 , 495590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 13:33","price":490970},{"date":"1397/11/16 14:55","price":492820},{"date":"1397/11/16 15:05","price":491890},{"date":"1397/11/16 15:10","price":492510},{"date":"1397/11/16 15:15","price":492820},{"date":"1397/11/16 15:40","price":493740},{"date":"1397/11/16 16:00","price":492820},{"date":"1397/11/16 16:20","price":493430},{"date":"1397/11/16 16:25","price":494050},{"date":"1397/11/16 16:30","price":494970},{"date":"1397/11/16 16:40","price":495590},{"date":"1397/11/16 16:55","price":494970},{"date":"1397/11/16 17:00","price":495280},{"date":"1397/11/16 17:05","price":496200},{"date":"1397/11/16 17:20","price":495590},{"date":"1397/11/16 18:10","price":495280},{"date":"1397/11/16 18:15","price":495590}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398