کمترین: 
22.92
بیشترین: 
23.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.16
زمان: 
11/16 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 16 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 23.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 11:08","price":22.95},{"date":"1397/11/16 11:32","price":23},{"date":"1397/11/16 12:08","price":23.02},{"date":"1397/11/16 12:32","price":22.98},{"date":"1397/11/16 13:08","price":23.02},{"date":"1397/11/16 14:08","price":23.28},{"date":"1397/11/16 14:32","price":23.41},{"date":"1397/11/16 15:08","price":23.47},{"date":"1397/11/16 15:32","price":23.4},{"date":"1397/11/16 16:08","price":23.07},{"date":"1397/11/16 16:32","price":23.11},{"date":"1397/11/16 17:32","price":23.06},{"date":"1397/11/16 18:08","price":22.92},{"date":"1397/11/16 18:32","price":23.09},{"date":"1397/11/16 19:08","price":23.06},{"date":"1397/11/16 19:32","price":23.21},{"date":"1397/11/16 20:08","price":23.24},{"date":"1397/11/16 21:08","price":23.16}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398