کمترین: 
2.644
بیشترین: 
2.696
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.676
زمان: 
11/16 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 بهمن 1397 , 2.676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/16 00:08","price":2.663},{"date":"1397/11/16 00:32","price":2.664},{"date":"1397/11/16 01:08","price":2.663},{"date":"1397/11/16 02:08","price":2.664},{"date":"1397/11/16 03:08","price":2.665},{"date":"1397/11/16 03:32","price":2.672},{"date":"1397/11/16 04:08","price":2.669},{"date":"1397/11/16 04:32","price":2.667},{"date":"1397/11/16 05:32","price":2.669},{"date":"1397/11/16 06:32","price":2.667},{"date":"1397/11/16 07:32","price":2.668},{"date":"1397/11/16 08:08","price":2.666},{"date":"1397/11/16 08:32","price":2.659},{"date":"1397/11/16 09:08","price":2.663},{"date":"1397/11/16 09:32","price":2.661},{"date":"1397/11/16 10:08","price":2.655},{"date":"1397/11/16 12:08","price":2.649},{"date":"1397/11/16 12:32","price":2.646},{"date":"1397/11/16 13:08","price":2.644},{"date":"1397/11/16 14:08","price":2.655},{"date":"1397/11/16 14:32","price":2.656},{"date":"1397/11/16 15:08","price":2.669},{"date":"1397/11/16 15:32","price":2.673},{"date":"1397/11/16 16:08","price":2.667},{"date":"1397/11/16 16:32","price":2.692},{"date":"1397/11/16 17:08","price":2.689},{"date":"1397/11/16 17:32","price":2.691},{"date":"1397/11/16 18:08","price":2.679},{"date":"1397/11/16 18:32","price":2.678},{"date":"1397/11/16 19:08","price":2.688},{"date":"1397/11/16 19:32","price":2.689},{"date":"1397/11/16 20:08","price":2.696},{"date":"1397/11/16 21:08","price":2.679},{"date":"1397/11/16 21:32","price":2.675},{"date":"1397/11/16 22:08","price":2.665},{"date":"1397/11/16 22:32","price":2.659},{"date":"1397/11/16 23:08","price":2.665},{"date":"1397/11/16 23:32","price":2.676}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398